ÖLEN ATLARIN ZAMANINDA BİLDİRİLMESİ HAKKINDA DUYURU

ÖLEN ATLARIN ZAMANINDA BİLDİRİLMESİ HAKKINDA DUYURU

Safkan Arap ve İngiliz Atlarının Soy Kütüğüne Kayıtları, İthalat ve İhracat Yönetmeliği’nin 26’ıncı Maddesi’nin (1) fıkrasında; “Soy kütüğüne kayıtlı atın ölmesi durumunda, atın sahibi tarafından atın ölüm tarihinden itibaren iki ay içinde, ata ait pedigri ve varsa damızlık belgesi illerde il müdürlüğüne, ilçelerde ilçe müdürlüklerine teslim edilir. Ölen ata ait gerekli işlemler yapıldıktan sonra pedigri Bakanlığa gönderilir.”

(2) fıkrasında ise; ” Yirmi beş yaşını kaybeden dolduran bütün atların her yılın başında yaşadığının bildirilmesi şarttır. Aksi takdirde söz konusu at ölü kabul edilir ve pedigrisi iptal edilir.” denilmektedir.

Yine; 5996 sayılı Kanun’un 10 uncu Maddesi’nin (14) üncü fıkrasında; “Hayvan sahibinin, ölen hayvanına ait damızlık belgesini ölüm tarihinden itibaren iki ay içinde iade etmesi ve hayvanın başka bir şahsa satılması hâlinde satış tarihinden itibaren bir ay içinde alıcı tarafından değişikliğin soy kütüğüne ve pedigrisine işletilmesi zorunludur.” şeklinde hüküm haizdir.

Safkan atların ölümlerinin mevzuatta belirtilen süre içerisinde İl veya İlçe Müdürlüklerine bildirilmemesi durumunda; 5996 Sayılı Kanunun 36 inci maddesi’nin (I) fıkrasında; ”10 uncu maddenin onikinci, onüçüncü ve ondördüncü fıkraları hükümlerine aykırı hareket edenler ile soy kütüğüne kayıtlı damızlıkların, safkan Arap ve İngiliz atlarının ölmeleri hâlinde pedigrilerini belirlenen süreler içerisinde geri vermeyen veya sahip ve don değişikliğini bildirmeyen ve pedigrisine işletmeyen hayvan sahiplerine beşbin Türk Lirası (Güncel ceza miktarı: 20.706 TL) İdarî para cezası verilir. Söz konusu hayvanların soy kütüğünden kaydı silinir ve pedigrileri iptal edilerek geri alınır.”

Ayrıca; Safkan Arap ve İngiliz atlarının Soy Kütüğüne Kayıtları, İthalat ve İhracat Yönetmeliğinin 36’inci Maddesi’nin (1/b) bendin de; Soy kütüğüne kayıtlı safkan Arap ve İngiliz atları hakkında gerçeğe uymayan evrak tanzim edenler veya başka bir ata ait belgeleri kullananlar veya bu belgelerde ve atın eşkali üzerinde değişiklik yapanlar hakkında, 5996 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi hükümleri uygulanır, söz konusu atların soy kütüğünden kayıtları silinir, pedigrileri iptal edilerek geri alınır” hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda; 5996 sayılı Kanun’nun 36 inci maddesi’nin (h) bendi’ne göre; “10 uncu maddenin sekizinci fıkrası gereği Bakanlıkça belirlenen esaslara aykırı olarak sahte belge düzenleyenlere, sunanlara veya belgede tahrifat yaparak ilgilileri yanıltanlara hayvan başına sığırlar için beşbin Türk Lirası, atlar için yüzbin Türk Lirası (Güncel ceza miktarı: 414.324 TL), koyun, keçi ve diğer hayvanlar için beşyüz Türk Lirası İdarî para cezası verilir, belgeleri iptal edilir ve bunlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulur.” hükmü çerçevesinde gerçeğe aykırı beyanda bulunan at sahiplerine söz konusu mevzuat kapsamında yapılacak iş ve işlemler ifade edilmiştir.

Bu nedenle; at sahiplerinin yukarıda belirtilen cezai yaptırımlarla karşılaşmamaları ve mağduriyet yaşamamaları için, at ölüm bildirimlerinin yukarıda belirtilen süre içerisinde İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine, doğru bilgilerle ve Bakanlıkça belirlenen esaslara uygun olarak yapmaları büyük önem arz etmektedir.

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Yüksek Komiserler Kurulunu