Kıdem Tazminatı Fonundan Yararlanma Koşulları

Kıdem Tazminatı Fonundan Yararlanma Koşulları

KIDEM TAZMiNATI FONUNDAN YARARLANACAK AT SAHiBiNiN T.Y.A.Y. VE SAHiPLERI DERNEĞi VEYA S.İ.A.Y. VE SAHiPLERI DERNEĞi’NE ÜYE OLMASI GEREKMEKTEDIR.
Madde 8. fondan yararlanma koşulları

Kıdem Tazminatı Fonundan yararlanma koşulları aşağıdaki gibidir:

Kıdem Tazminatı Fonundan yararlanacak kişinin;

a- At sahibi belgesi olan, T.Y.A.Y. ve Sahipleri Derneği ve S.İ.A.Y. ve Sahipleri Derneği’ne yarışlarda koşan atlarının kazançlarında kesinti yapılmasını kabul ve taahhüt eden At Sahiplerinin atlarının kazansın veya kazanmasın çalıştırdıkları 6132 sayılı Kanun eki Yarış Tüzüğünün tarif ettiği şartlara uyan seyisler, fondan yararlanırlar. 3 yıl ara verdikten sonra koşmaya başlayan atların sahiplerinin – atları tekrar at koşmaya başladıklarında – yanlarında çalışanları da kapsar.

b- Yararlanmak isteyen kişinin bu Fon Yönetmeliği gereğince hazırlanmış bulunan ‘TAAHHÜTNAME’ yi imzalaması ve imzalanan taahhütnamede gösterilen kurallara uyması gerekir.

c- Kıdem Tazminatı Fonundan yararlanmak amacıyla başvuru yapıldığı ve kıdem tazminatının ödeneceği tarihte yararlanmak isteyen kişinin ‘At Sahibi olma’ ya da işveren sıfatının devam ediyor olması aranır.

d- Yeni At Sahibi olan kimselerde At Sahibi belgesinin alınması, taahhütnamenin imza edilerek üye olunması koşuluyla Kıdem Tazminatı Fonu Yönetmeliğinden yararlanabilirler.

e- Bütün At Sahipleri, At Sahipliği sıfatlarının devamı süresince imzalamış bulundukları taahhütname uyarınca yönetmeliğin tanzim ettiği hususlara uymak zorundadırlar.

f- At Sahiplerinin Fon Yönetmeliğinin sağladığı imkanlardan yararlanabilmesi için bütün yükümlülüklerini yerine getirmiş olmaları şarttır. Bu yükümlülükler ;yukarıda açıklandığı üzere Fon Yönetmeliğinin emrettiği hususları yerine getirmek, imzalanacak taahhütname hükümlerine uymak ve yukarıda adı geçen derneklerden birine üye olmaktır.