ITBF BASIN BÜLTENİ

ITBF BASIN BÜLTENİ

PRESS RELEASE

BASIN BÜLTENİ

The International Thoroughbred Breeders’ Federation (ITBF) concluded its highly successful 4-day conference with its biennial General Meeting, yesterday (June 9th) in Newmarket.

Uluslararası Safkan İngiliz Atı Yetiştiricileri Federasyonu (ITBF) iki yıl da bir tekrarlanan Genel Kurulunu Newmarket’ta düzenlenen 4 gün süren konferans ile dün (9 Haziran) tamamladı.

The conference was attended by 23 of its 25 member countries, from 6 continents.

Over 40 delegates having already gathered at Epsom, ahead of the Newmarket programme, to attend the ITBF Derby Experience, generously provided by the Jockey Club.

Konferans 6 kıtadan 25 üye ülkenin 23’unun katılımı ile gerçekleşti. 40 delegeyi aşkın katılımcı Newmarket programlarından evvel Jokey Kulübünün katkıları ile Epsom’da ITBF Derbi Deneyimine katılım gösterdi.

The programme included visits to all the leading Newmarket stallion studs, as well as the two equine veterinary hospitals.

Program Newmarket’taki önde gelen haralara ve iki at veterinerlik hastanesi ziyaretlerini içeriyordu.

A half-day veterinary meeting plus an all-day General Meeting, covered areas of worldwide interest and included presentations on varying subjects from, amongst others, the JRA (Japan Racing Association), Weatherbys, SITA (Society of International Thoroughbred Auctioneers), the TBA, The TBA of Chile and TB Australia.

Yarım günlük veteriner uygulamaları toplantıları artı tam gün Genel Kurul süresince dünya genelini ilgilendiren konular ele alındı ve farklı konularda JRA (Japonya Yarış Otoritesi), Weatherbys’, SITA (Uluslararası Safkan İngiliz Atı Müzayedecileri Topluluğu), TBA (Britanya Safkan İngiliz Atı Yetiştiricileri Derneği), Şili Safkan İngiliz Atı Yetiştiricileri Derneği ve Avustralya Safkan İngiliz Atı Yetiştiricileri Derneği ile birlikte diğer sunucular tarafından sunumlar paylaşıldı.

At the General Meeting, ITBF members voted unanimously to continue to stand resolute against the use of artificial breeding methods (Artificial Insemination, Embryo Transfer, Cloning, Sexing of sperm, Genetic engineering/manipulation, and other possible methods yet to be defined).

Genel Kurulda ITBF üyeleri oy birliği ile suni tohumlama yöntemlerine (suni döllenme, embriyo transferi, klonlama, cinsiyet belirleme, genetik mühendislik/manipülasyon ve diğer adı konmamış muhtemel yöntemlere) karşı kararlı duruşunu sürdürmeye karar verdi.

The Newmarket conference was deemed a resounding success by all delegates, who, despite a very busy schedule, also found time for furthering worldwide professional networking. The hosting of 4 consecutive evenings at the National Horseracing Museum, the Jockey Club Rooms, Queens College, Cambridge and Lanwades Stud providing a perfect opportunity for attendees to interact.

Newmarket konferansı tüm katılımcı delegeler tarafından başarılı bulunurken çok yoğun gündeme rağmen katılımcılar uluslararası profesyonel network olanaklarının devamına vakit bulabildi. Peş peşe 4 akşam düzenlenen Ulusal At Yarışı Müzesi, Jokey Kulübü, Queens College (Cambridge), ve Lanwades harası yemeklerinde katılımcıların iletişim kurabilmesi için fırsat oluşturuldu.

ITBF was supported by an impressive list of leading Thoroughbred industry organisations, whose generous sponsorship enabled such an extensive programme of events to be provided.

ITBF etkileyici sayıda önde gelen Safkan İngiliz Atı endüstrisi kuruluşu tarafından desteklenirken, cömert sponsorluklarının katkıları ile bu tür kapsamlı bir organizasyon gerçekleşebildi.

The ITBF will continue working to advance and protect the interests of Thoroughbred breeders’ interests, throughout the world.

ITBF Safkan İngiliz Atı yetiştiricilerinin ihtiyaçlarının gelişmesine ve korunmasına çalışmaya dünya çapında devam edecektir.

Its next General Meeting will be hosted by Japan in 2024.

Bir sonraki Genel Kurul Japonya ev sahipliğinde 2024 yılında gerçekleşecektir.

www.international-tbf.com

Twitter @Intl_TBF

Our Partners/Partnerlerimiz: