AT SAHİBİ BELGESİNE SAHİP OLMAYAN ORTAKLARIN AT KOŞMASI HAKKINDA

AT SAHİBİ BELGESİNE SAHİP OLMAYAN ORTAKLARIN AT KOŞMASI HAKKINDA

DUYURU

27/10/2022 tarihli ve 31996 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan At Yarışları
Yönetmeliği’nin 36 ncı maddesinin 4 üncü fıkrası;

“Ortak at koşturmak için; en az bir ortağın at sahibi belgesine sahip olması ve at sahibi belgesi olmayan diğer ortaklarla birlikte Yarış Müessesinin isteyeceği belgeleri temin ederek, Yarış Müessesine müracaat etmesi ve onay alınması gerekir. At sahibi belgesi olmayan diğer ortakların da 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (hhhh) bendi hükümlerince belirtilen içeriğe sahip en geç bir ay önce alınmış adli sicil belgesini, Yarış Müessesesinin isteyeceği diğer belgelerle birlikte her yıl, at sahibi belgesinin vize başvurularının alındığı Kasım ayında Yarış Müessesesine vermesi gerekir. Ayrıca ortaklar arasında, atın üzerine koşacağı at sahibi adına düzenlenmiş ve noter tarafından onaylanmış ortaklık sözleşmesinin veya muvafakatnamesinin Yarış Müessesesine tescil ettirilmesi gerekmektedir. Bu işlemleri tamamlamayan ortaklı atlar koşulara katılamaz.”
şeklindedir.

Buna göre; At sahibi belgesine sahip olmayıp ortağı olduğu atları koşmak
isteyen kişilerin, aşağıda belirtilen evraklarla Yarışçılık Müdürlüğüne ve
Hipodromlarımızın kayıt bürolarına müracaat etmeleri gerekmektedir.

Gerekli evrak / şartlar

1. Başvuru tarihinden itibaren en geç bir ay önce alınmış arşiv kayıtlı (resmi
kurumlara verilmek üzere) Adli Sicil Belgesi
2. İkametgah
3. Kimlik fotokopisi
4. Atın kimin üzerine koşacağına dair noter tarafından onaylanmış ortaklık sözleşmesi
veya muvafakatname
5. Vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge
6. Dilekçe

Eksik belgeyle yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

At sahibi belgesine sahip olmayıp ortak at koşmak isteyen kişiler, bu işlemleri
tamamlamadan ortağı bulunduğu atları koşamaz.
İlgililere ilanen duyurulur.

TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ